Muhammed Kudsi El Bozkıri (rh.a)

Muhammed Kudsi El Bozkıri (rh.a)

ÖNSÖZ

İnsanın olgunlaşıp ahlaken yücelmesini hedefleyen İslam tasavvufu Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeden kaynaklanan, insanın hal eğitimiyle ilgilenme metodudur. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı anmamız gerektiği, Allah’ı anmanın en büyük ibadet olduğu, doğruluk üzere ve doğrularla beraber olunması gerektiği, gıybet ve benzeri kötü davranışlardan uzaklaşılması mecburiyeti üzerinde durularak ahlak eğitimine yer verilmiştir.

Kuran ve sünnet ışığında hayatını südürmüş alimlerimizden Memiş Efendi olarak bilinen Muhammed Kudsi El-Bozkıri ilmi ve ahlak eğitimi birlikte yürüten mederris mürşidlerden önemli bir şahsiyettir. Memiş Efendi, XIX. yüzyılda Konya’nın Bozkır nahiyesinde yaşamış, bıraktığı ilmi gelenek ve yetiştirdiği öğrencilerle etkisi cumhuriyetli yıllara, oradan da günümüze kadar intikal etmiş seçkin şahsiyetlerdendir. Memiş Efendi, medrese ve tekke geleneğini bünyesinde birleştirerek Hz. Peygamber (s.a.v)’in

1 Bakara, 2/198, 200, 203; Nisa, 4/103; Maide, 5/4; Enfal, 8/45; Ah- zab, 33/41; Cuma, 62/10
2 Ankebut, 29/45
3 Tevbe, 9/119

4 Hucurat, 49/12

 

Muhammed Kudsî El-Bozkırî (rh.a)

ilim ve ahlak eğitimini beraber yürütme modelini Hadimi Hazretlerinden sonra Konya bölgesinde devam ettirmiştir.

Araştırmamız bir giriş, dört bölüm ve eklerden oluş- maktadır. Giriş bölümünde Nakşibendî tarikatına, tasav- vuf ve medrese eğitim esaslarına kısaca değindik.

Birinci bölümde Memiş Efendi’nin hayatını ve ailesini in- celedik.

İkinci bölümde Memiş Efendi’nin bir anlamda konumunu ve etkisini ortaya koymada yardımcı olacak ders aldığı âlim ve mürşitler ile yetiştirdiği öğrencilerine yer verdik.

Üçüncü bölümde Memiş Efendi’nin torunlarının eğitim hizmetlerini araştırdık. Özellikle Islâh-ı Medaris ve Meşrik-i İrfan üzerinde durarak tesirine dikkat çektik.

Dördüncü bölümde Memiş Efendi’nin tasavvufî ve ilmî silsilesi, mektupları, şemaili, ahlakı ve bazı menkıbelerine değindik.

Araştırmamızı mevcut kaynaklardan, konuyla ilgili kişiler ve Memiş Efendi’nin torunlarından temin edebildiğimiz bilgi ve belgeler ışığında gerçekleştirdik.

Konu ilmi, ahlaki, siyasi, içtimai ve hukuki boyutlara varması açısından üzerinde değişik alanlarla ilgili müstakil çalışma yapmaya elverişlidir. Özellikle XIX. ve XX. asrın başları itibariyle Konya’da aydınlatılması gereken pek çok önemli olay vardır. Bu olayların üzerinde objektif tahliller yapabilecek araştırmacılara ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Memiş Efendi (rh.a)

Bu araştırma ile Memiş Efendi’ye, eğitim sistemine ve bıraktığı tesire dikkat çekmeye çalıştık. Çalışmamızın nice güzel kapıların aralanmasına vesile olmasını Cenabı Hak’tan dileriz.

Araştırmamız esnasında bilgi ve birikimlerinden isti- fade ettiğimiz hocalarımıza, araştırmacı arkadaşlarımıza, eserin basımını sağlayan İzi Ailesine ve emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.

Her şeyi en güzel bir şekilde sonlandıran Yüce Rabbi- mizin tevfik ve inayetiyle...

Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ – Ahmet ÇELİK
Karatay / Konya
Nisan-2013 

Aşağıdaki Linke Tıklayıp Okuyabilirsiniz
http://muhammedkudsi.org/yuklemeler/W2/sunum_18/16273355210.pdf

Not: Muhammed Kudsî El Bozkıri (Rh.a) için yazılan kitapları
ÜCRETSİZ olarak istekde bulunabilirsiniz.
Ayrıntılı Bilgi İçin
:
+90 332 501 66 76
kudsivakfi@outlook.com

http://www.muhammedkudsi.org/yuklemeler/W2/sunum_18/16273355210.pdf

Kitap Hakkında Görüşleriniz;


*Güvenlik Kodunu Giriniz


ARA

YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER